مشخصات فایل(راهنمای آزمون دسته بندي كارت ويسكانسين ( WCST ))

راهنمای آزمون دسته بندی کارت ویسکانسین, WCST, راهنمای آزمون, دسته بندی ,کارت ویسکانسین ,راهنما,آزمون,گرانت,برگ,رفتار انتزاعی,تغییر مجموعه,نماد,راهنمای آزمون دسته بندي كارت ويسكانسين ( WCST )|2018690|sale3|
با ما همراه باشید با موضوع راهنمای آزمون دسته بندي كارت ويسكانسين ( WCST )اين آزمون به كوشش " گرانت" و" برگ" در سال 1948 انجام وبه طور وسيع براي مطالعه " رفتار انتزاعي" و" تغيير مجموعه" تهيه شده است. به آزمودني دسته اي از 64 كارت ارائه مي شود كه برروي آنها يك الي 4 نماد بصورت مثلث، ستاره، صليب، دايره كه به ترتيب به رنگهاي ...

مطالب دیگر:
340-اندازه گیری بدون تخریب خرابیهای ناشی از یخ بندان در بتن341-روش های مدی درگیر و غیر درگیر برای تحلیل دینامیكی سدهای بتنی وزنی در حوزه فركانس342-بررسی تجربی تاثیر آرماتورهای خمشی بر مقاومت نهایی تیرهای عمیق ساخته شده از بتن سبك سازه ای343-مدلسازی المان محدود رفتار غیر خطی جابجائیهای بزرگ سازه های بتنی با استفاده از المان های ایزوپارامتریك سه بعدی344-تاثیر تابیدگی هسته برشی باز بر رفتارساختمانهای بلند بتنی تحت اثر نیروی جانبی345-مدل سازی گسترش ترك در سدهای بتنی وزنی346-اهمیت نقش ناپیوستگی های توده سنگ در سد بتنی قوسی سیمره347-بررسی برخی از خواص نوعی بتن توانمند برای تعمیر سازه های بتنی در شرایط محیطی حاشیه خلیج فارس348-مقایسه آئین نامه های ACI آمریكا و استاندارد 2800 ایران در تحلیل دودكشهای بتنی در برابر زلزله349-تعیین ضریب رفتار براساس ضریب شكل پذیری و اضافه مقاومت درسازه های بتن آرمه كابلی350-پارامترهای موثر بر افزایش اتلاف انرژی دردیوارهای برشی بتن مسلح351-تاثیر پارامتر های طراحی در مدلسازی پلاستیسته ی متمركز اعضای قاب خمشی بتن مسلح352-طراحی بهینه وزن عرشه پلهای بتنی پیش تنیده قوطی شكل با استفاده از الگوریتم ژنتیك353-بررسی رفتار لرزه ای ساختمان های بتن آرمه با دیوارهای برشی منقطع در ارتفاع354-ارزیابی تاثیر مقاومت فشاری بتن بر روی رفتار تجهیزات متكی برسازه های ضد انفجار355-كاربرد شبكه های عصبی مصنوعی در بررسی تاثیر سطح مقطع آرماتورهابرظرفیت نهایی دال های دوطرفه بتن مسلح356-مروری بر معیارهای طراحی لرزهای ساختمان-های بتنی براساس عملكرد357-بررسی رفتار سازه های بسیار بلند بتن مسلح با ستونهای شیبدار پیرامونی358-تاثیر رفتار غیر خطی بتن بر روی رفتار تجهیزات متكی بر سازه هاتحت بار ضربه ای359-مطالعه میزان صلبیت دیافراگم دال بتنی در رفتار لرزهای ساختمان‌ها360-تغیر شكل جانبی دیوار برشی كوتاه بتن آرمه ساخته شده از بتن با مقاومت زیاد361-تاثیر مدل های سخت شدگی كششی بر پاسخ عددی تیرهای بتن مسلح تحت اثر لنگرخمشی - پیچشی362-ارزیابی رفتاردینامیكی مخازن هوایی بتنی با پایه های قابی363-ارزیابی پاسخ مخزن مستطیلی بتن آرمه زمینی تحت سه مولفه همبسته زلزله364-بررسی رفتار لرزه ای مخازن هوایی بتنی